ICT

Keer terug naar Europese aanbesteding

Europese aanbesteding applicatie gemeente

Onze opdrachtgever, een gemeentelijke dienst, beheert de persoonsgegevens van alle inwoners door middel van een complexe bevolkingsboekhouding. Uit deze administratie worden gegevens verstrekt aan de burger en binnen- en buitengemeentelijke afnemers, zoals burgerlijke stand documenten, rijbewijzen en dergelijke. Sinds 1990 maakte de gemeente gebruik van een sterk verouderde maatwerkapplicatie. In de loop van de jaren werd de applicatie steeds verder uitgebouwd en aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

Besloten werd om een nieuwe standaardapplicatie burgerzaken aan te besteden, inclusief de bijbehorende hardware, software, implementatie, hosting, onderhoud, opleidingen en andere dienstverlening. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om de Europese aanbesteding als projectleider uit te voeren. Een werkgroep, stuurgroep en klankbordgroep werden geformeerd. De Europese aanbesteding werd met succes uitgevoerd en de applicatie is inmiddels geïmplementeerd.

Europese aanbesteding hardware waterschap

Een waterschap wilde een aantal nieuwe locaties in gebruik gaan nemen. Besloten werd om alle hardware zoveel mogelijk te uniformeren. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd dit proces te begeleiden. De omvang van de hardware bestond uit desktops, laptops, servers, netwerk en support. Besloten werd om de aanbesteding te verdelen in percelen. Per perceel werd een werkgroep ingesteld onder leiding van een consultant die samen met het team het programma van eisen opstelde. Vervolgens werd een integraal aanbestedingsdocument gemaakt en voorgelegd aan de stuurgroep.

Vervolgens werd onder leiding van WOLCON Inkoopadvies de Europese aanbesteding uitgevoerd. Sommige percelen werden gegund op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ en andere percelen werden gegund op basis van de ‘laagste prijs’. Voor een perceel werd een raamovereenkomst afgesloten met drie partijen en voor de overige percelen werd een raamovereenkomst afgesloten met één partij.

Europese aanbesteding ICT personeel ministerie

Een directoraat van een ministerie had een inkoopdiagnose uitgevoerd. Uit de diagnose bleek onder andere dat de inhuur van ICT personeel erg versnipperd werd ingekocht. Hierdoor werd de inkoopkracht niet benut en werd bovendien niet aan de rechtmatigheid voldaan. Besloten werd om de inhuur van ICT personeel Europees aan te besteden.

WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om een goede detailanalyse uit te voeren. Op basis van deze analyse werd samen met de klant een aanbestedingsstrategie opgesteld. Er werden zeven percelen gedefinieerd, gericht op de verschillende functies. Bovendien werd één perceel toegevoegd voor een zogenaamde brokersfunctie. Alle ICT-personeel wat niet binnen een van de zeven percelen paste, kon via de broker ingehuurd worden. Zo bleef het aantal leveranciers sterk beperkt. Per perceel werden functieprofielen gedetailleerd opgesteld en werden alle eisen geformuleerd.

Vervolgens werd het aanbestedingsdocument opgesteld en werd de Europese aanbesteding uitgevoerd. Resultaat was een raamovereenkomst met acht partijen voor een periode van vier jaar. De inkoopkracht werd benut, het proces was gestructureerd ingericht en het directoraat voldeed aan de rechtmatigheid. WOLCON Inkoopadvies richtte vervolgens het leveranciers- en contractmanagement in voor de opdrachtgever.

Europese aanbesteding software ZBO

Een ZBO wilde nieuwe standaardsoftware aanschaffen. Het betrof de levering van standaardsoftware inclusief licenties, licentiebeheer, training en andere dienstverlening. Het bedrag dat de ZBO uitgaf aan deze software overschreed het drempelbedrag voor Europees aanbesteden. De hulp van WOLCON Inkoopadvies werd ingeroepen om deze Europese aanbesteding te begeleiden.

S samen met de opdrachtgever en een klein projectteam werden alle aanbestedingskeuzes gemaakt. Aansluitend werd de Europese aanbesteding uitgevoerd. Het resultaat was een raamovereenkomst met één partij voor een periode van vier jaar. Een besparing werd gerealiseerd en de rechtmatigheid werd geborgd.

Europese aanbesteding telefonie veiligheidsregio

Een veiligheidsregio had een overeenkomst op het gebied van telefonie die expireerde. WOLCON Inkoopadvies werd ingeschakeld om de Europese aanbesteding uit te voeren. Het doel was het afsluiten van een raamovereenkomst met één partij. Het inkoopsegment bestond uit de volgende onderdelen: vaste telefonie, mobiele telefonie en infrastructuur.

Samen met een werkgroep werden de aanbestedingsdocumenten opgesteld. De veiligheidsregio verzorgde zelf de publicatie en administratieve afhandeling. WOLCON Inkoopadvies stelde de gunningleidraad op en participeerde in het beoordelingsteam. Een nieuwe partij werd gecontracteerd voor een periode van twee jaar. De veiligheidsregio had de optie om de overeenkomst met twee maal één jaar te verlengen. De rechtmatigheid was geborgd en een flinke besparing van bijna 15 procent werd gerealiseerd.

Europese aanbesteding webdiensten gemeente

Een gemeente wilde een Europese aanbesteding webdiensten uit voeren. Het bedrag dat de gemeente hieraan uitgaf was groter dan het drempelbedrag voor Europees aanbesteden. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om de Europese aanbesteding uit te voeren. De omvang van de opdracht bestond uit diverse diensten zoals: technische realisatie, onderhoud, beheer, het ontsluiten van registers en het inrichten van een content management systeem.

Een werkgroep werd geformeerd waarin met name technische medewerkers en budgethouders deelnamen. Allereerst werden de eisen en wensen opgesteld. vervolgens werden de overige aanbestedingsdocumenten opgesteld. De opdracht werd gegund aan de inschrijver met de 'economisch meest voordelige inschrijving'. Met de winnende inschrijver werd een raamovereenkomst gesloten voor een periode van twee jaar met twee keer een optie tot verlenging van één jaar.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87